top of page

PILIERE: PRVÝ, DRUHÝ A TRETÍ. KTORÉ MÁM? AKO FUNGUJÚ?

Updated: Apr 12, 2021

Viete odpovedať na otázku, ktoré dôchodkové piliere máte a odkiaľ "sa berú"?


I. PILIER - Povinné dôchodkové poistenie:

priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Prostriedky vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, tj. v tom istom roku prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov.


II. PILIER - Starobné dôchodkové sporenie

Financované prostredníctvom sporenia si na osobnom účte a kapitalizácie majetku na ňom, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Tie vložené prostriedky sporiteľov investujú na finančných trhoch a tak ich zhodnocujú.


III. PILIER - Dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Financované prostredníctvom kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

“Na Slovensku máme aktuálne trojpilierový dôchodkový systém. Prvý a druhý pilier tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia."

Vzťah s dôchodkovým systémom sa pre občana začína vstupom na pracovný trh.

Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný a po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné.

Základným zmyslom tohto systému je zabezpečenie príjmu v starobe z dvoch nezávislých a na odlišných princípoch fungujúcich zdrojov, čím sa rozkladá riziko jeho financovania.

Dvojpilierový systém v sebe spája výhody prvého piliera, akými sú solidarita s výhodami druhého piliera, ktoré predstavujú zásluhovosť, osobné vlastníctvo a dedenie či možnosť spolurozhodovať o investovaní nasporených peňazí.


Odvody na starobné poistenie

V súčasnosti predstavujú odvody na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu s príslušným legislatívnym obmedzením v danom roku.

V roku 2020 sa povinné odvody rozdeľujú tak, že 13 percent ostáva v Sociálnej poisťovni, 5 percent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS, ak je v druhom pilieri.

Pomer odvodov sa každým rokom mení, pričom príspevok do druhého piliera sa zvyšuje o 0,25 percenta.

V roku 2024 sa bude do druhého piliera odvádzať 6 percent a do Sociálnej poisťovne 12 percent z vymeriavacieho základu.


Dobrovoľný pilier – Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami


Koľko pilierov máte vy?

Viete, v akom fonde si sporíte v druhom a treťom pilieri?

Viete, ako si zabezpečiť šťastný a spokojný dôchodok?

Ak potrebujete sa poradiť, kontaktujte ma.

4 views0 comments
bottom of page